FOR
JA
TS

Forjats

El forjat de fusta és un element molt lleuger i permet una gran adaptabilitat a l’obra nova i obres de rehabilitació, permet diferents acabats i solucions constructives i una rapidesa d’execució i muntatge.

Bàsicament realitzem 4 tipus diferents de forjat:

BIGA
ESTRUCTURAL

Es poden fer amb biga laminada, duo, kvh, biga encadellada o biga massissa.
Est format per taules encolades per capes i creuades. Permet llums molt llargues, entre 10-12 metres. Els panells CLT s’utilitzen per l’edificació en general: forjats, cobertes i parets. Amb aquest material es pot construir edificis de tot tipus.

CLT

FORJAT MIXT

Amb biga de fusta, capa de formigó i connectors.
Pot ser amb el sistema tradicional de pi de flandes i els corresponents aïllaments o amb panell sandwitx, format per tres capes: aglomerat hidròfug, aillaments de diferents gruixos i diferents acabats per sota.

ENCADELLAT