CO
BER
TES

Cobertes

La fusta és un material que per les seves propietats físiques proporciona un molt bon aïllament tèrmic, bon comportament al foc i és ecològicament sostenible.

ESTRUCTURA

És un material molt lleuger que s’adapta òptimament tant a obra nova com a rehabilitacions i tenint una molt bona resistència en relació al seu pes. Entre altres avantatges que té la fusta permet treballar amb múltiples seccions o esquadries i pràcticament sense límits de llum.

Està formada per làmines horitzontals encolades entre si a alta pressió, la qual cosa permet realitzar estructures de grans llums.

Está formada per seccions de fusta massissa unides entre si mitjançant unions dentades Finger Joint, el que permet obtenir allargades considerables.

Consisteix en dues bigues massisses encolades i unides verticalment i amb l’unió dentada estructural per testa Finger Joint.

El sistema constructiu de les cobertes pot fer-se amb un sistema tradicional consistent en Encadellat de Pi de Flandes i els corresponents aïllaments i impermeabilitzacions o amb Panell Sandwitx.

ENCADELLAT

El panell tipus sandwitx está format principalment per 3 capes:

  • Un acabat inferior · Una capa intermitja d’aïllament tèrmic, de diferents gruixos i materials.
  • Un acabat superior majoritàriament amb tauler aglomerat hidròfug.
  • Hi ha molts tipus de panell que es poden utlitzar depenent de les exigències climàtiques i/o preferències del client, afegint-li sempre una impermeabilització,

ACABAT
SUPERIOR

L’acabat pot ser amb diferents materials: teula cerámica, pissarra, xapa,etc..

Col.loquem la teula ceràmica, tant mixta com àrab, formant una càmera d’aire que permeti tenir una bona ventilació sota de les teules.

Col.loquem pissarra, de diferents formats i mides, sobre rastrells de fusta, aconseguint una càmera d’aire que permeti que la coberta ventili correctament.

Col.loquem cobertes amb zenc i coure, amb una pendent mínima d’un 10%.